Autoclave
  Centrifuge
  เครื่องกลั่นน้ำ
  Water Bath
  Deep Freeze -86 C
  TOMY
  Freeze Dryer
  Refrigerator
  Fume Hood
  ห้องแช่เย็น
    เข้าสู่ระบบ

 
Centrifuge
 
 


High speed refrigerated micro centrifuge 

MX-305 / 205 / 105

 

 

 

 

Centrifuge เครื่องหมุนเหวี่ยง 

 

—นำไปใช้แยกสารหรืออนุภาค โดยอาศัยหลักความแตกต่างของความหนาแน่น ขนาดของ
สาร
—ใช้ในกระบวนการเตรียมตัวอย่าง และใช้ปั่นแยกสารสำหรับวิเคราะห์
—ใช้แยกตัวอย่างส่วนที่เป็นของแข็งออกจากตัวอย่างส่วนของเหลว
—ใช้แยกของเหลวหลายๆชนิดที่มีความถ่วงจำเพาะต่างกันให้เกิดการแยกชั้น
 
 

หลักการทำงานของเครื่อง Centrifuge 

 

เครื่องหมุนเหวี่ยงมีแกนหมุนเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า
—กระแสไฟฟ้าเข้ามอเตอร์จะเหนี่ยวนำให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
—ทำให้แกนมอเตอร์หมุน ความเร็วรอบในการหมุน (rpm = round per miniutes)
—ควบคุมด้วยวงจรไฟฟ้า ส่วนเวลาที่ใช้ในการหมุนควบคุมด้วย สวิทซ์ปิด-เปิด หรือนาฬิกา 
 

 

สนใจติดต่อ Click